Ochrana osobních údajů

1. Identifikační údaje provozovatele
Provozovatelem internetové stránky apexsolutions.cz je APEX solutions s.r.o.
Zahradníčkova 1127/20, Praha 5, Česko, IČO: 278 89 181, DIČ: CZ27889181, Vedená u
Městského soudu v Praze, C 124425.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely
Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů.
S Vašimi údaji budeme nakládat vždy eticky a dodržovat všechny zákony. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s kterými je spolupráce nevyhnutelná pro správné fungování funkcí webu (Google Maps, Google AdWords, Google Analytics, LinkedIn, Prohlašujeme, že Váš souhlas si nebudeme vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu nebo služby.
Vaše údaje uchováváme bezpečně a chráníme je před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
Zaškrtnutím příslušného políčka „Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů na marketingové účely“ vyjadřujete svůj dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů jako i údajů souvisejících s Vaším používáním webové stránky, na účely přímého marketingu, zasílání informací o novinkách a produktech, slevách a akcích, zlepšování nabídky našich služeb. Jste si vědom/a, že tento souhlas platí na dobu určitou nebo do jeho odvolání, případně do skončení doby zpracování stanoveným zákonným způsobem. Po uplynutí této doby budou Vaše údaje odstraněné a vymazané z databáze.
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které můžou být do internetového prohlížeče odeslané při návštěvě webových stránok a ukládané do vašeho zařízení (např. počítač, smartphone, tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránek webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies slouží k uchovávání informací, které neumožňují identifikaci osob.
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na rozhodnutí uživatele. V případě změny jejich neakceptování však mohou mít některé naše stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.
Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies. Pokud neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.
Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a zkvalitňovat služby stránek, přizpůsobit jejich uživatelům a zlepšovat jejich strukturu a obsah, zejména abychom mohli uživatelům přizpůsobit obsah a inzerci a abychom věděli analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání služeb stránek. Změnit nastavení automatického akceptování cookies můžete zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies se nacházejí ve volbě "pomoc" každého internetového prohlížeče. V případě používání více zařízení je třeba provést volbu používání cookies na každém zařízení.
Na naší stránce používáme službu Google Analytics - službu analýzy webu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).
Google analyzuje způsob, jakým používáte naši webovou stránku. Informace shromažďované společností Google ve spojitosti s Vaším používáním naší webové stránky budou odeslány na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Na to, abychom mohli všem našim uživatelům poskytnout lepší služby, shromažďujeme od nich informace, a to jakým jazykem mluvíte, demografické údaje, které podstránky webu jste navštívili, jak dlouho jste se na nich zdrželi, jaké akce jste provedli, jaký okruh zájmů máte na webu, odkud jste na naši stránku přišli, informace o operačním systému a internetovém prohlížeči, jaká jste věková skupina, pohlaví. Příslušné výsledky nám společnost Google následně zpřístupňuje v anonymizované podobě. Kromě toho, společnost Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, což zajišťuje zachování přiměřené úrovně ochrany údajů při jejich zpracování společností Google.
Službu webové analýzy můžete kdykoliv odvolat, a to instalací doplňku prohlížeče Google. Tato možnost zabrání používání služby webové analýzy, jen dokud používáte prohlížeč, ve kterém jste nainstalovali příslušný doplněk.
Další informace o službě Google Analytics jsou k dispozici v těchto dokumentech: Smluvní podmínky programu Google Analytics, Zabezpečení a ochrana osobních údajů ve službě Google Analytics a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně ke zpracování vašich konkrétních e-mailových požadavků.


3.Práva dotčené osoby
Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Právo na přístup
1. Dotčená osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:
a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
d) pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení;
e) existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování;
f) právo podat stížnost dozorujícímu orgánu;
g) pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;
h) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 a 4 Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro dotčenou osobu.
2. Pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci, dotyčná osoba má právo být informována o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení týkajících se přenosu.
3. Provozovatel poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které dotyčná osoba požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud dotyčná osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o jiný způsob.
4. Právo získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.
Právo na opravu
Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.
Právo na vymazání ("zapomínání")
1. Dotyčná osoba má také právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;
b) dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání;
c) dotčená osoba odmítá zpracování podle článku 21 odst. 1 a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů odmítá zpracování podle článku 21 odst. 2 nařízení;
d) osobní údaje zpracovány nezákonně;
e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá;
f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.
5. Pokud provozovatel zveřejnil osobní údaje a podle odstavce 1 je povinen vymazat osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikne vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že dotčená osobaje žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.
6. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
b) pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3 Nařízení;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v odstavci 1 znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Právo na omezení zpracování
1. Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:
a) dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
b) zpracování je protizákonné a dotčená osoba se brání výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotčená osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
d) dotčená osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
7. Pokud se zpracování omezilo podle odstavce 1, takové osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem dotčené osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. 3. Danou osobu, která dosáhla omezení zpracovávání podle odstavce 1, provozovatel informuje před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.
Právo na přenositelnost

1. Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž je provozovatel, kterému se tyto osobní údaje poskytly, bránil, pokud:
a) se zpracování zakládá na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a
b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.
8. Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.
9. Uplatňováním práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.
10. Právo uvedené v odstavci 1 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.
Právo nímitek
1. Dotčená osoba má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení včetně namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, dotyčná osoba má právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.
3. Pokud má dotčená osoba námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se na takové účely nesmí zpracovávat.
4. Dotčená osoba se výslovně upozorní na právo uvedené v odst. 1 a 2 nejpozději při první komunikací s ní, přičemž se toto právo prezentuje jasně a odděleně od jiných informací.
5. V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES může dotčená osoba uplatnit své právo namítat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.
6. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, dotčená osoba má právo vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.
Podmínky ochrany osobních údajů se mohou průběžně měnit.
Poslední aktualizace: 21. 5. 2018